Kolej Bałtycka

Taryfa kolejowa

Kolej Bałtycka S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Stacyjna 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022450, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł, NIP 851-27-19-974, zwana dalej Koleją Bałtycką, na podstawie art. 11 ustawy z 16 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe podaje do publicznej wiadomości Taryfę towarową Kolei Bałtyckiej S.A. o następującej treści:

Taryfa towarowa
Kolej Bałtycka S.A.

Obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

§ 1. Ogólne postanowienia

1. Taryfa towarowa Kolei Bałtyckiej S.A. określa zakres działania firmy Kolej Bałtycka S.A. w zakresie kolejowego przewozu przesyłek towarowych oraz warunki płatności za przewóz towarów transportem kolejowym i za usługi dodatkowe.
2. Kolej Bałtycka S.A. realizuje przewozy kolejowe na terenie całej sieci PKP PLK S.A. na podstawie licencji nr WPR/040/2004 z dnia 27 lutego 2004 roku.
3. Taryfa towarowa Kolej Bałtycka S.A. jest dostępna w dyspozyturze przy ul. Stacyjnej 3 oraz na stronie internetowej www.kolejbaltycka.pl.
4. Pracownicy firmy Kolej Bałtycka S.A. zapewniają osobom zainteresowanym bezpłatny wgląd do taryfy towarowej.

§ 2. Zakres usług Kolej Bałtycka S.A.

1. Kolej Bałtycka S.A. jako przewoźnik realizuje przewozy kolejowe rzeczy:

 • przesyłek nadzwyczajnych;
 • towarów masowych takich jak węgiel, koks, kruszywa, itp.;
 • paliw płynnych takich jak olej napędowy i benzyna,
 • paliw gazowych,
 • wagonów próżnych.

2. Kolej Bałtycka S.A. realizuje przewóz przesyłek wymienionych w ust. 1 jeżeli:

 • nadawca zastosuje się do krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących transportu kolejowego;
 • dana przesyłka nie jest wyłączona z przewozu lub gdy przewóz nie został ograniczony przepisami krajowymi i międzynarodowymi.
 • przewóz jest możliwy przy użyciu dostępnych środków i urządzeń przewozowych.

3. Kolej Bałtycka S.A. realizuje przewozy kolejowe rzeczy w wagonach klienta lub po dokonaniu dodatkowych uzgodnień w wagonach Kolei Bałtyckiej.
4. Niezależnie od usług przewozowych wynikających z posiadanej licencji, o której mowa w ust.1, Kolej Bałtycka S.A. świadczy inne usługi wynikające z prowadzonej działalności m.in. w zakresie dzierżawy wagonów i lokomotyw oraz obsługi bocznic.

§ 3. Sposób zawierania i realizacji umowy przewozu

1. Kolej Bałtycka S.A. realizuje przewozy na podstawie umowy wg stawek przewozowych wymienionych w załączniku nr 1.
2. W celu zrealizowania umowy przewozu klient składa zamówienie na przewóz, które powinno zawierać następujące informacje:

 • nazwa, adres i telefon kontaktowy zamawiającego;
 • nazwa, adres i telefon kontaktowy nadawcy;
 • nazwa, adres i telefon kontaktowy odbiorcy;
 • data rozpoczęcia przewozu;
 • stacja nadania, bocznica;
 • stacja przeznaczenia, bocznica;
 • rodzaj i nazwa handlowa towaru;
 • ciężar netto towaru w tonach;
 • ciężar brutto przesyłki w tonach.

3. Zamówienie składa się pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem) na następujący adres:

Kolej Bałtycka S.A., ul. Racławicka 3, 70-811 Szczecin,
e-mail: dispo@kolejbaltycka.pl
tel. +48 91 4712145 800 - 1600
fax +48 91 4712144 całodobowo
tel. kom. 663 333 326 całodobowo

 

4. Kolej Bałtycka S.A. potwierdza Klientowi możliwość realizacji zamówienia niezwłocznie po uzgodnieniu z PKP PLK SA rozkładu jazdy pociągu i ustaleniu możliwości wykonania przewozu. W razie odmowy przez PKP PLK SA uzgodnienia rozkładu jazdy lub braku możliwości wykonania przewozu, Kolej Bałtycka kontaktuje się z Klientem w celu odpowiedniej modyfikacji zamówienia na przewóz. Przyjęcie przewozu do wykonania przez Kolej Bałtycką potwierdza się pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem).
5. Przewóz przesyłki odbywa się na podstawie listu przewozowego złożonego przez nadawcę oraz jeżeli jest to konieczne zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania R 27 sporządzonego przez nadawcę.
6. Oryginał listu przewozowego trafia z przesyłką do odbiorcy, pierwsza kopia jest dostarczana do przewoźnika, a druga kopia pozostaje u nadawcy. Nadawca nadaje jeden lub więcej wagonów za jednym listem przewozowym. Nadawca może dołączyć do listu przewozowego załącznik do listu przewozowego – wykaz wagonów.
7. Przesyłkę uważa się za nadaną do przewozu z chwilą pokwitowania odbioru wagonu z przesyłką przez przedstawiciela Przewoźnika na zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania R 27 oraz na drugiej kopii listu przewozowego.
8. Termin przewozu przesyłki wynosi:

 • do 50 km – 24 godziny;
 • powyżej 50 km do 150 km – 48 h;
 • powyżej 150 km - 72 h.

W przypadku przesyłek wymagających szczególnych warunków przewozu termin przewozu jest uzgadniany indywidualnie z zamawiającym. Bieg terminu przewozu rozpoczyna się od czasu przekazania przesyłki do dyspozycji Kolei Bałtyckiej w sposób określony w pkt. 7 i upływa z chwilą dostarczenia przesyłki odbiorcy. Termin przewozu ulega zawieszeniu lub przedłużeniu w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późniejszymi zmianami) lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przyjmowania do realizacji zamówienia na przewóz.
9. Opłata za usługę przewozową realizowaną przez Kolej Bałtycką nie wymienioną w taryfie lub wykraczającą poza normalne warunki eksploatacyjne i/lub organizacyjne, jest ustalana z klientem w ramach uzgadniania warunków przewozu.
10. W załączniku nr 1 podane zostały stawki przewozowe za przesyłki całopociągowe. Opłaty nie zawierają podatku VAT.

Załącznik nr 1

Stawki przewozowe dla przesyłek całopociągowych dla składów  o masie min.1700 ton 

Lp. odległość taryfowa
(km)
Stawka bazowa
(PLN/t)
1 1 – 50 27,30 zł
2 51 – 100 36,20 zł
3 101 – 150 45,90 zł
4 151 – 200 55,60 zł
5 201 – 300 73,80 zł
6 301 – 400 93,10 zł
7 401 – 600 134,30 zł
8 601 – 800 177,60 zł
9 801 – 1000 215,40 zł
10 1001 – 1200 257,80 zł
prace manewrowe 380,00 zł/godz
przewóz przesyłek nadzwyczajnych wg. indywidualnych kalkulacji

Stawki przewozowe obowiązują do dnia 31.12.2016 r.